fbpx Skip to main content

LED (Liquid Explosive Detection)

LED (Liquid Explosive Detection)

zestaw do badań terenowych/polowych, służący do wykrywania i identyfikacji materiałów wybuchowych, które mogą występować w postaci płynnej. LED umożliwia przeprowadzenie dwóch rodzaje testów obejmujących 6 grup materiałów wybuchowych, które mogą istnieć w postaci cieczy.

Pierwsza sekwencja testu wykrywa i identyfikuje: Związki nitroaromatyczne takie jak TNT, tetryl, TNB i kwas pikrynowy. Nitroestry i nitraminy takie jak nitrogliceryna, dinitroethylene glycol, RDX. Nieorganiczne azotany takie jak azotan amonu, astralit.

Druga sekwencja testu wykrywa i identyfikuje:Nitroalkany takie jak nitrometan, nitroetan i nitropropan.Nieorganiczne utleniacze takie jak chlorany i bromiany.Nadtlenki takie jak nadtlenek wodoru i nadtlenek metyloetyloketonu.