fbpx Skip to main content

NADZÓR RADIOLOGICZNY

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES WSPARCIA INSPEKTORA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

 • Sporządzanie wniosków o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z wykorzystaniem źródeł i urządzeń emitujących promieniowanie jonizujące oraz w dalszym etapie bieżąca aktualizacja dokumentacji w trakcie prowadzenia działalności
 • Wstępne i okresowe szkolenia oraz ćwiczenia z zakresu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
 • Wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność wymagającą zezwolenia na stosowanie źródeł promieniowania jonizującego, w tym urządzeń RTG stosowanych w ramach kontroli bezpieczeństwa oraz urządzeń zawierających izotopy promieniotwórcze m.in. poprzez:
  • nadzór w imieniu kierownika jednostki organizacyjnej nad ochroną radiologiczną pracowników – zapobieganie narażeniu ludzi i skażeniu środowiska, a w przypadku braku możliwości zapobieżenia takim sytuacjom ograniczenie ich skutków do poziomu tak niskiego, jak tylko jest to rozsądnie osiągalne, przy uwzględnieniu czynników ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych
  • nadzór oraz prowadzenie oceny narażenia pracowników (kontrolne pomiary dawek indywidualnych, pomiary dozymetryczne w środowisku pracy)
  • okresowe i doraźne badanie szczelności źródeł promieniotwórczych
  • sporządzanie, wdrażanie i bieżące aktualizowanie Programu Zapewnienia Jakości dla jednostek organizacyjnych wykonujących działalność wymagającą zezwolenia w zakresie stosowania źródeł i urządzeń emitujących promieniowanie jonizujące
  • opiniowanie na zlecenie kierownika jednostki organizacyjnej na temat badania i sprawdzania urządzeń ochronnych i przyrządów pomiarowych
  • opracowywanie programu pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy i pomiarów oraz ewidencji dawek indywidualnych i przedstawienie ich do zatwierdzenia kierownikowi jednostki organizacyjnej
  • dokonywanie wstępnej oceny narażenia pracowników na podstawie wyników pomiarów dawek indywidualnych lub pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy i przedstawianie jej kierownikowi jednostki organizacyjnej
  • ustalanie wyposażenia jednostki organizacyjnej w środki ochrony indywidualnej, aparaturę dozymetryczną i pomiarową oraz inne wyposażenie służące do ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym, a także nadzór nad działaniem aparatury dozymetrycznej, sygnalizacji ostrzegawczej i prawidłowym oznakowaniem miejsc pracy ze źródłami promieniowania jonizującego
  • współpraca z zakładowymi służbami bezpieczeństwa i higieny pracy, służbami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska w zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizującym.

Zapraszamy do współpracy.